JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälpsavgiften/jämkning

När du får besked om att du får rättshjälp ska du själv betala en del av kostnaderna. Rättshjälp är aldrig helt gratis för myndiga personer och den del du själv betalar kallas för rättshjälpsavgift.

Om dina ekonomiska förhållanden förändras väsentligt under ärendets gång kan din avgift ändras. Det är därför viktigt att så snart som möjligt meddela om din ekonomi förändrats. Rättshjälpsavgiften kan nämligen inte ändras efter att rättshjälpsärendet avslutats.

Det är ditt ekonomiska underlag och de totala kostnaderna för ditt ombud som avgör hur mycket du ska betala i rättshjälpsavgift. Rättshjälpavgiften är en procentsats av de totala kostnaderna för ditt rättshjälpsbiträde.

Ekonomiskt underlag

Det är flera olika faktorer som påverkar ditt ekonomiska underlag men enkelt beskrivet så är det dina tillgångar/förmögenhet minus skulder och försörjningsbörda:

1. Räkna ihop summan av din inkomst; din lön, pension, ekonomiskt bistånd med mera. Har du en ojämn inkomst så används den inkomst du har haft under sex månader före begäran om rättshjälp och den förväntade inkomsten under sex månader efter, som underlag.

2. Har du en förmögenhet/tillgångar vid sidan av dina inkomster kan denna påverka beviljandet av rättshjälp. Det är tillgångarnas beskattningsvärde som man utgår från.

3. Du får göra avdrag med 15 000 kronor/år för varje minderårigt barn som du är underhållsskyldigt till, dock högst 75 000 kronor/år.

Ditt ekonomiska underlag får inte vara högre än 260 000 kronor/år för att få rättshjälp. Du lämnar uppgifterna om din ekonomi på heder och samvete vilket gör att du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnar felaktiga uppgifter.
Senast ändrad: 2016-07-27

Mer information

För ytterligare och djupare information om de regler som styr hur du räknar fram din disponibla bruttoinkomst se broschyren Rättshjälp och taxor.