JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vilka kostnader ersätts?

De kostnader som ersätts enligt rättshjälpslagen

  • Rättshjälpsbiträdets arbete i högst 100 timmar. I undantagsfall kan gränsen överskridas. Beslut om utökning måste i så fall finnas. (Se 15 § rättshjälpslagen.)
  • Skälig ersättning för bevisning i mål eller ärende vid allmän domstol, Marknadsdomstolen eller Arbetsdomstolen. (Se 16 § rättshjälpslagen.)
  • Utredningskostnader upp till 10 000 kr exklusive mervärdesskatt. Utredning i en angelägenhet som ska prövas av förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet betalas dock inte om den kan erhållas genom den domstol eller myndighet som ska pröva angelägenheten. (Se 17 § rättshjälpslagen.)
  • Skälig ersättning för medlare. (Se 18 § rättshjälpslagen.)
  • Ansökningsavgift vid domstol och kronofogdemyndighet, expeditionsavgift, utsökningsavgift i ett verkställighetsärende och eventuella kungörelseavgifter. (Se 19 § rättshjälpslagen.)
  • Den som beviljats rättshjälp behöver inte ställa säkerhet för kvarstad eller liknande åtgärd enligt rättegångsbalken eller konkurslagen (1987:672) i den angelägenhet som rättshjälpen avser. (Se 20 § rättshjälpslagen.)
  • I ärenden där rättshjälp beviljas till offer för sexualbrott utomlands med tillämpning av 21 § rättshjälpslagen. Kontakta gärna Rättshjälpsmyndigheten för upplysning om de särskilda regler som gäller i dessa fall.

Rättshjälpen omfattar inte den betalningsskyldighet som den rättssökande kan åläggas för motpartens kostnader.
Senast ändrad: 2016-07-27

Rättshjälpslagen

På Riksdagens webbplats kan du läsa aktuell lydelse av rättshjälpslagen.